Uzupełnianie danych Uzupełnianie danych

Instrukcja uzupełnienia danych w bazie danych systemu LAS

Aby obiekty podstawowe leżące poza obszarem będącym pod zarządem LP były prawidłowo edytowane na mapie numerycznej, trzeba dodać do bazy SILP nowe adresy leśne odpowiadające tym obiektom podstawowym oraz odpowiadające im działki ewidencyjne.
Krok 1
Założenie nowych adresów leśnych. Las→Opis taksacyjnyAdresy leśneDokumenty źródłowe→Nowy adres leśny
Założenia numeracji adresów leśnych na potrzeby mapy numerycznej  przedstawiono poniżej:
• Założenie nowego adresu rdlp z kodem utworzonym wg schematu – kod obecny +20 (np. dla rdlp o adresie „08” należy założyć adres „28”).
• Założenie nowych adresów dla nadleśnictwa, obrębów leśnych i leśnictw, uwzględniając ich rzeczywiste kody jednak z nowym kodem rdlp (np. dla nadleśnictwa „08-15” powinno być „28-15”, a dla obrębu „08-15-1” powinno być „28-15-1”, dla leśnictwa „08-15-1-01” powinno być „28-15-1-01”).
• Założenie oddziałów o numerze 9001 i wyżej, obejmujących cały obszar terytorialny leśnictwa poza zarządem LP. Wysoki numer 9000 wskazuje, że jest to adres utworzony sztucznie. Zakładamy co najmniej jeden oddział w każdym leśnictwie. W optymalnym układzie oddziałów o numerze większym niż 9000, a więc 9001, 9002 itd., będzie tyle, ile leśnictw. W przypadku, kiedy jako obiekty podstawowe wyróżniane są lasy innej własności – należy wprowadzić rzeczywisty numer oddziału.
Przykład zakładania adresu dla oddziału.
 
Opis zakładania adresów w bazie SILP:
- założyć nowy adres dla RDLP (utworzyć nowy adres dodając do numeru RDLP „20”, np. było „08” powinno być „28”)
- założyć nowy adres dla nadleśnictwa (utworzyć nowy adres nadleśnictwa  na bazie nowego adresu RDLP np. było „08-15” powinno być „28-15”)
- założyć nowy adres dla obrębów (utworzyć nowy adres obrębów  na bazie nowego adresu nadleśnictwa np. było „08-15-1” powinno być „28-15-1”)
- założyć nowy adres dla leśnictw (utworzyć nowy adres leśnictw  na bazie nowego adresu obrębów np. było „08-15-1-01” powinno być „28-15-1-01”)
- założyć nowy adres dla oddziału o numerze „90XX”  dla adresu leśnictwa  „08-15-1-01” powinno być „28-15-1-01-9001”)
Uwaga: Nie należy wprowadzać nazw ani danych adresowych dla zakładanych obiektów (pole nazwa pozostaje puste!).
Krok 2
Założenie nowych adresów dla wydzielenia.  Las→Opis taksacyjnyDokumenty źródłowe→Nowe wydzielenie
Założenia numeracji wydzieleń zakładanych na potrzeby mapy numerycznej.
• Założenie pododdziału o literze „x” i dodaniu do niej kolejnego numeru gminy w nadleśnictwie powstałego z posortowania gmin z zasięgu nadleśnictwa według adresów administracyjnych pierwsza gmina – numer 1, druga 2 itd. Dla każdego leśnictwa powstanie przynajmniej tyle adresów, ile gmin z gruntami poza LP leży w jego zasięgu, np. dla pierwszej gminy „28-15-1-01-9001-x01-00”, dla drugiej: „28-15-1-01-9001-x02-00”, Jeśli pierwsza gmina występuje też w sąsiednim leśnictwie, pododdział też powinien być w nim zaliterkowany jako x01. Numer oddziału będzie oczywiście inny, a więc np. „28-15-1-05-9007-x01-00”. Dla drugiej gminy w tym leśnictwie będzie to na przykład: „28-15-1-05-9007-x02-00” itd.. Może wystąpić przypadek, że gmina w danym leśnictwie będzie występowała w dwóch lub więcej rozdzielonych przestrzennie częściach. (Analizujemy jednocześnie tylko grunty poza LP!) Takie rozdzielone przestrzennie gminy powinny mieć tę samą literkę i numer  pododdziału, ale inny numer oddziału, np. „28-15-1-05-9007-x01-00” i „28-15-1-05-9008-x01-00”
• W przypadku wydzielania obrębów ewidencyjnych, założenie kolejnych wydzieleń o numerach odpowiadających numerom obrębów ewidencyjnych – w przeciwnym wypadku (podział do poziomu gminy) – przyjmujemy numer wydzielenia „00”.
Uwaga: adres wydzielenia zakłada się jednocześnie z adresem pododdziału (nie można założyć osobno adresu pododdziału a dopiero potem wydzielenia).
Poniżej przedstawiono przykład zakładania wydzielenia.
 
Opis zakładania nowych wydzieleń w bazie SILP.
Założyć nowe adresy dla wydzieleń np.  „28-15-1-01-9001-x01  -00”,  „28-15-1-01-9001-x02  -00” itd.) gdzie kod pododdziału składa się z litery x oraz kodu kolejnego gminy leżącej w granicach leśnictwa 01.
Uwaga: w polu „Rodz pow” GR POZA LP (Grunty nie stanowiące zasobów LP
Krok 3
Założenie adresu administracyjnego.  Las→EwidencjaAdresy administracyjne-Dokumenty źródłoweNowy adres admin.
Adresy administracyjne na potrzeby mapy numerycznej zakładamy wg poniższych założeń:
• W zależności od tego czy podział administracyjny na zewnątrz nadleśnictwa wprowadzany jest do poziomu obrębu ewidencyjnego czy gminy uzupełnienia wymagają adresy administracyjne i nazwy gmin (i ewentualnie obrębów ewidencyjnych) występujące na obszarze poza zarządem LP.
W przypadku, gdy obiekty podstawowe poza LP tworzone są jako najmniejsza wspólna część leśnictwa i gminy należy założyć obręb ewidencyjny o numerze 9999 i nazwie „Grunty poza LP” dla każdej takiej gminy. W przypadku, gdy obiekty podstawowe poza LP tworzone są jako najmniejsza wspólna część leśnictwa i obrębu ewidencyjnego należy założyć brakujące obręby ewidencyjne leżące w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Poniżej przedstawiono wygląd przykładowego ekranu.

Krok 4
Założenie działki ewidencyjnej i przywiązanie do niej  wydzieleń. Las→EwidencjaDokumenty żródłowe→Nowa działka ewidencyjna
Działki ewidencyjne na  potrzeby mapy numerycznej zakładamy wg poniższych założeń:
Założenie działki ewidencyjnej o numerze „0” w każdej gminie (obrębie ewidencyjnym), zajmującej cały jej obszar poza terenem LP. W przypadku wydzielania na tym obszarze obiektów podstawowych będących rzeczywistymi działkami ewidencyjnymi (np. dla lasów innej własności) wprowadza się prawdziwe numery działek.
Przykład przedstawia poniższy ekran.
 
Opis zakładania działki ewidencyjnej w bazie SILP.
Dla każdego tak założonego obrębu ewidencyjnego należy założyć działkę ewidencyjną o numerze „0” wpisując nr mapy gospodarczej „99” i właściwą powierzchnię (możliwie najdokładniej). Konieczne jest też wprowadzenie Nr konturu = 1 oraz przypisanie do tego konturu całej powierzchni działki.
Uwaga: w polu Użytek wprowadzamy kod OBCE (Grunty obce).
Ostatnią czynnością jest przyporządkowanie wydzieleń do działki. Wcześniej założone wydzielenia przypisujemy do danej działki ewidencyjnej.
 
Opracował - Leszek Rząsa