LMN po aktualizacji opisu taksacyjnego w środowisku centralnym LMN po aktualizacji opisu taksacyjnego w środowisku centralnym

 

Zainstalowana obecnie, na serwerze centralnym SILP, wersja aplikacji obsługująca leśną mapę numeryczną, w czasie archiwizacji wydzieleń nie przenosi ich do tabel archiwum. Archiwizacja wydzieleń następuje między innymi przy aktualizacji opisu taksacyjnego o niektóre grupy czynności, np. dodające do opisu taksacyjnego PNSW.
Proces aktualizacji przenosi wydzielenie z tabeli f_subarea  do tabel pomocniczych, co powoduje, poprzez więzy referencyjne, usunięcie geometrii wydzielenia z tabeli g_subarea.
Po wykonaniu modyfikacji i ich zatwierdzeniu wydzielenie trafia ponownie do tabeli f_subarea, ale geometria nie jest już przywracana do tabeli g_subarea. Skutkiem jest zniknięcie z mapy wydzieleń, które zostały zmodyfikowane lub podzielone w czasie aktualizacji rocznej o zdarzenia gospodarcze.
Problem został zdiagnozowany i będzie rozwiązany w aktualnie odbieranej wersji aplikacji. Wydzielenia, dla których zmodyfikowany został tylko opis taksacyjny pozostaną na mapie, a te, które uległy podziałowi będą kopiowane do archiwum i przenoszone do bufora edycji.
W buforze edycji będzie można zaktualizować ich geometrię i przywiązać do nowo powstałych wydzieleń.
Będzie również możliwość podziału geometrii wydzieleń przed aktualizacją opisu taksacyjnego w bazie. Proces aktualizacji wydzielenia, w przypadku gdy znajdzie w buforze edycji poprawnie zaadresowane wydzielenia potomne, zaproponuje na podstawie geometrii powierzchnie dla nowo powstałych wydzieleń oraz dopasuje do nich luki/kępy/gniazda i osobliwości przyrodnicze na podstawie ich położenia w nowych wydzieleniach na mapie.

Leśne Mapy Numeryczne w scentralizowanym SILP Leśne Mapy Numeryczne w scentralizowanym SILP

 

Do końca lipca planowane jest zakończenie migracji baz danych wszystkich jednostek LP na serwer centralny. Tym samym znikną z nadleśnictw serwery pracujące w każdym z nich od niemal 15 lat. Zastąpi je wszystkie jedna jednostka centralna, która w założeniu zwiększy wydajność naszego systemu informatycznego. Jednocześnie, co ważne dla wszystkich użytkowników, znacząco poprawi się funkcjonalność, szybkość oraz stabilność całego systemu. Praca w bazach danych będzie się odbywała poprzez sieć WAN LP. Obecnie na serwerze centralnym pracuje już 66 jednostek w RDLP Szczecinek, Gdańsk, Krosno i Warszawa.
Co oznaczają te zmiany dla użytkowników map numerycznych?
Po centralizacji nie będzie już możliwy dostęp do baz danych poprzez protokół ODBC. Dlatego dotychczas stosowane narzędzia korzystania z informacji zawartych w bazie danych, takie jak: raporty, przeglądarki LMN, Aktualizator, Kontrola LMN, zostaną zastąpione innymi. Miejsce obecnych raportów zajmą aplikacje oparte o Business Objects. Zmieni się również sposób dostępu do mapy numerycznej.
W nowej strukturze dane geometryczne będą zintegrowane z danymi opisowymi w geobazie. Pozwoli to uzyskać spójność pomiędzy informacjami o obiektach zawartymi na mapie i w bazie danych. z poziomu widzenia użytkownika największą korzyścią z integracji mapy z opisem taksacyjnym jest to, że dostępna będzie tylko aktualna wersja mapy. Łatwa do określenia będzie również jej zgodność z danymi opisowymi.
Doświadczenie nabyte podczas pracy z obecnym Standardem LMN oraz problemy z aktualizacją i konserwacją zasobu, zdecydowało o wprowadzeniu znaczących zmian w strukturze danych geometrycznych. Postanowiono zrezygnować ze struktury warstw zagregowanych, co miało miejsce głównie w przypadku linii i punktów. Takie podejście uporządkuje zapisy w SLMN oraz znacznie ułatwi konserwację warstw przez pracowników nadleśnictw. Dla przykładu: z warstwy „linie” wyodrębniono warstwę dróg, która w nowym SLMN ma status odrębnej warstwy, z atrybutami dostosowanymi do potrzeb dla właściwego opisania obiektów dróg. Nowa struktura warstw po centralizacji zostanie szczegółowo opisana w nowym SLMN.
Ważną zmianą z punktu widzenia konserwacji LMN jest rezygnacja z obiektu podstawowego jako przecięcia poligonu użytku w działce ewidencyjnej z wydzieleniem. w LMN przechowywanej w scentralizowanym SILP (w geobazie) zamiast obiektu podstawowego będą przechowywane warstwy: wydzieleń, działek i użytków, a z ich przecięcia będą generowane zapisy dotyczące powiązania między wydzieleniami a ewidencją powszechną. Zakłada się, że docelowo warstwy działek i użytków będą importowane z zasobu geodezyjnego za pomocą plików SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych). Rezygnacja z obiektu podstawowego spowoduje zniknięcie z naszych map obiektów urojonych w zasięgu administracyjnym.
Kolejną zmianą związaną z centralizacją SILP jest przeniesienie zarządzania niektórymi danymi na poziom RDLP i DGLP. w nadleśnictwie będzie konserwowana część mapy związana z gospodarką leśną i stanem posiadania, natomiast za zarządzanie i konserwację (aktualizacja) warstwy granic nadleśnictw odpowiedzialna będzie DGLP. Warstwa ta stanowić będzie daną stałą globalną.
Wiele osób zajmujących się mapami w nadleśnictwach zadaje pytanie: Jak obecne mapy zostaną przeniesione do scentralizowanego środowiska oraz jak będzie się je wymieniać w trakcie kolejnych rewizji planu urządzenia lasu?
Do pierwszego zasilenia scentralizowanego SILP w dane geometryczne opracowano specjalną procedurę, która została dokładnie opisana przez zespół zadaniowy ds. LMN w instrukcji migracji LMN do scentralizowanego środowiska. Do tego środowiska importowane są warstwy w strukturze wykonawcy. Bardzo ważny jest stan tych warstw, szczególnie w zakresie zgodności atrybutów warstw z danymi w opisie taksacyjnym (dokładne zależności i procedury kontroli są opisane we wcześniej wspomnianej instrukcji migracji). Sposób importu warstw ze struktury wykonawcy będzie w okresie przejściowym wykorzystywany również na potrzeby prac urządzenia lasu. Umożliwią to przygotowane mechanizmy eksportu warstw do struktury wykonawcy i eksportu bazy MS Access dla Aktualizatora. Po okresie przejściowym wymiana danych geometrycznych pomiędzy LP a wykonawcami PUL będzie się odbywała zgodnie z nowym standardem leśnej mapy numerycznej.
Przeglądanie i praca z mapą
W ramach zlecenia przygotowano przeglądarkę mapy, dostępną dla użytkowników przez sieć WAN.
Przeglądarka mapy zbudowana dla potrzeb centralizacji posiada obecnie wszystkie podstawowe funkcje umożliwiające pracę z mapą. Użytkownik będzie mógł, podobnie jak w e-Lasie, wybrać jeden z dziesięciu obecnie opracowanych projektów map. Dostępny będzie również prosty moduł do filtrowania i pokazania na mapie danych zawartych w tabelach atrybutów dla poszczególnych warstw. Podobnie jak to było w dotychczasowych komercyjnych przeglądarkach, będziemy mogli wyświetlić dane na temat wybranego obiektu. Jeśli chodzi o wydzielenia będą to zarówno informacje zawarte w opisie taksacyjnym, jak i historia planów, magazyn drewna oraz dane ewidencyjne. Dane te będą pobierane bezpośrednio z bazy LAS. Nowością będzie bezpośredni dostęp do protokołu szkód od zwierzyny, karty ewidencyjno-sygnalizacyjnej oraz inwentaryzacji posuszu dla określonego wydzielenia.
Rys.1 Ekran przeglądarki mapy
Przeglądarka umożliwi również wykonywanie wydruków dowolnych fragmentów mapy. Kreator wydruku pozwoli wybrać format, określić skalę mapy na wydruku oraz umieścić na nim tytuł i pobierane bezpośrednio z bazy informacje o lokalizacji mapki.
Rys. 2 Podgląd wydruku mapy
 
Kontrola warstw mapy
Sprawdzanie poprawności mapy będzie łatwiejsze, gdyż w nowym standardzie zdefiniowano zależności zarówno pomiędzy warstwami, jak i samymi obiektami w warstwie, a także ich atrybutami. Zależności te zostały zapisane w geobazie. Zarówno kontrole poprawności topologicznej geometrii mapy, jak i atrybutowej będzie można przeprowadzić z poziomu aplikacji dostępnej również przez przeglądarkę internetową. Użytkownik będzie miał możliwość opisania każdego błędu, oznaczenia go jako wyjątku oraz wyjaśnienia przyczyny jego wystąpienia.
Dodatkowe funkcje modułu Mapa w systemie centralizacyjnym
Aby pozostawić użytkownikowi możliwość korzystania z zewnętrznych aplikacji mapowych, do tej pory funkcjonujących na komputerach w nadleśnictwach, przygotowano możliwość eksportu do struktury warstw pochodnych oraz moduł eksportujący zawartość wybranych tabel SILP.
Dobra wiadomość również dla osób pracujących z LMN w terenie na urządzeniach przenośnych. Moduł Mapa umożliwi przygotowanie gotowych projektów oraz ich uaktualnianie, na użytek takich aplikacji jak eLas mobile  oraz. mLAS Inżynier

Rys. 3 Menu scentralizowanego SILP

 

Aktualizacja mapy
Docelowo w module Mapy zostanie udostępniona również aplikacja umożliwiająca aktualizację LMN. Będzie ona oparta o gotowe scenariusze ułatwiające sam proces wykonania aktualizacji, a także ma w większym stopniu niż Aktualizator LMN wykorzystywać przestrzenne i atrybutowe zależności między aktualizowanym obiektem a pozostałymi elementami mapy. Aktualizacja oparta na jednolitych scenariuszach pozwoli wyeliminować wiele błędów oraz wymusi kompletność aktualizacji poszczególnych obiektów.
 

 

Zintegrowanie mapy numerycznej z bazą opisową w jednej bazie jest kolejnym istotnym etapem jej rozwoju. Wydaje się, że powszechny dostęp do przeglądarki, poprawa funkcjonalności, prosta obsługa oraz bezpośrednie połączenie z danymi opisowymi zachęci do korzystania z mapy zarówno dotychczasowych, jak i wielu nowych użytkowników.
 
Lena Kościńska
Krzysztof Majsterkiewicz
członkowie zz ds. LMN