Pierwsze kroki podczas pracy z Aktualizatorem Pierwsze kroki podczas pracy z Aktualizatorem

Instalujemy oprogramowanie

Pierwsze uruchomienie (może trwać stosunkowo długo):

  • zatwierdzamy komunikaty o błędach („Błąd połączenia z bazą danych; Wskazano niewłaściwą bazę lub jest ona niedostępna” „Połączenie z bazą SILP nie powiodło się; Konieczne jest ustanowienie nowego połączenia przez administratora”)
  • pierwszy użytkownik super hasło super

Ustanowienie połączenia do bazy danych

„Plik – Ustawienia” zakładka „Połączenie z bazą danych”. Mamy dwie możliwości pracy – na aktywnym połączeniu z bazą SILP lub na kopii bazy w formacie MS Access.

UWAGA!! Niewskazane jest tworzenie kopii bazy w MS Access przed pierwszym importem danych przez program Aktualizator!!

Podłączenie do bazy SILP – omówienie konfiguracji źródła ODBC

Przygotowanie kopii bazy w formacie MS Access

Ustanowienie ścieżki dojścia do katalogu z danymi:

„Plik – Ustawienia” zakładka „Położenie plików z danymi”. We wskazanym katalogu program utworzy pięć katalogów: Backup, Images, Layers, Reports, Sessions. Najważniejszy z nich to katalog Layers, gdzie Aktualizator zapisuje importowane (ze struktury wykonawcy) warstwy, które podlegają edycji (aktualizacji) i z których tworzone są warstwy pochodne. Reasumując – w katalogu Layers przechowywane są warstwy w strukturze aktualizacji (w Aktualizatorze warstwy te prezentowane są jako „warstwy zarejestrowane”).

Zarządzanie użytkownikami:

Zaleca się utworzenie użytkowników programu Aktualizator i po dodaniu użytkownika z prawami administratora usunięcie użytkownika super.

Schemat dojścia do formatki zarządzania użytkownikami „Plik – Administracja użytkownikami”

Import warstw w strukturze wykonawcy

Warstwy dostarczone przez wykonawcę zawierają szereg danych, które zasilą SILP, tak więc ważnym jest, aby pierwszy import wykonany został na aktywnym podłączeniu ODBC do bazy SILP. Jednocześnie tworzone są nowe warstwy – warstwy w strukturze aktualizacji, które zostają zapisane przez program Aktualizator w katalogu Layers.

„Plik – Import/Export..” zakładka „Import danych od wykonawcy”. Wskazać należy w jakim katalogu przechowujemy warstwy dostarczone przez wykonawcę LMN w n-ctwie. Lista warstw w strukturze wykonawcy.

Omówienie najczęstszych błędów jakie mogą pojawić się w czasie importu.

Lista warstw w strukturze aktualizacji (warstw zarejestrowanych).

Tworzenie warstw pochodnych

Ostatnim etapem w automatycznym przetwarzaniu warstw jest tworzenie warstw pochodnych. Na tych warstwach, tworzonych z warstw w strukturze aktualizacji, opiera się praca w Nadleśnictwach, z nich budowane są mapy tematyczne, na nich oparte jest działanie serwera eLAS.

„Plik – Tworzenie warstw pochodnych”. Należy wskazać katalog, do którego Aktualizator zapisze tworzone warstwy.

W chwili obecnej funkcjonalność Aktualizatora jest ograniczona; nie tworzy wszystkich warstw pochodnych. Do czasu osiągnięcia przez program Aktualizator pełnej funkcjonalności można utworzyć warstwy pochodne w sposób omówiony tutaj.

Bez wszystkich warstw pochodnych funkcjonalność przeglądarek map i serwera eLAS jest mocno ograniczona. Z 47 warstw pochodnych opisanych w Standardzie LMN program Aktualizator tworzy obecnie 14.