Aktualizator LMN – stan obecny Aktualizator LMN – stan obecny

 Aktualną wersją aktualizatora jest wersja 1.2.0.7 – została przekazana do użytkowania w dniu 29.11.2006r. przez Wydział Informatyki DGLP. Wersja ta jest wersją produkcyjną i umożliwia wykonanie podstawowych zadań związanych z konserwacją LMN w nadleśnictwie. Względem poprzedniej wersji 1.2.0.2 została uzupełniona o następujące elementy:

1. Podczas importu danych – wyprzedzająca identyfikacja sytuacji, które powodują przerwanie procedury, np. występowanie wartości Null w niektórych polach czy też znaków „ lub ‘ w polach typu string. Po przerwaniu procedury powinien się pojawić komunikat o przyczynie przerwania z podaniem nazwy pliku .dbf i ID obiektu, w którym wystąpił błąd;

2. Poprawiono funkcjonowanie „dociągania” (snapowania) do obiektu poligonowego (obecnie działa tylko w przypadku, kiedy kursor znajduje się wewnątrz obiektu) -

3. Zachowuje przy wszystkich operacjach edycji dokładności do dwóch miejsc po przecinku;

4. Podczas generowania warstw pochodnych, dla których jest tworzonych kilka przesuniętych obiektów ( kilka object_cd dla jednego obiektu geometrycznego) wprowadzono mechanizm przycinania i dociągania końcówek na łączeniach linii, oraz możliwość przesunięcia tych obiektów o zadaną odległość – w formatce jest opcja umożliwiająca wybór czy ma być wykonywane przesunięcie wyżej wymienionych obiektów i o jaką odległość

5. Pole G_L rozszerzono do CHAR(5) oraz do litery pododdziału dodano numer wydzielenia (np. 00, 01, 99, 98);

6. Rozszerzono import danych ze struktury wykonawcy o obsługę wszystkich nowych elementów (wprowadzonych po zmianie standardu LMN):

a. Kwatery na szkółce (KWATERA);

b. Osobliwości przyrodnicze punktowe i powierzchniowe (OS_POW i OS_PKT);

c. Siedliska (SIEDL) – dodatkowe tabele;

d. Obsługę tabeli z „nazwą geograficzną”;

e. Lokalizacją etykiet dla obiektów liniowych (OP_LIN);

7. Zapewniono obsługę przez program obiektów i tablic do tej pory nie importowanych;

8. Program zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku współrzędne importowanych obiektów geometrycznych;

9. Zmieniono interfejs do tworzenia warstw pochodnych o możliwość wyboru jakie warstwy pochodne mają być generowane;

10. Import – eksport do bazy MS Access – uzupełnienie o warstwy dotąd nie importowane oraz poprawa błędów w imporcie już obsługiwanych warstw;

Dotychczas w obecnej wersji stwierdzono już kilka usterek które zostały zgłoszone do poprawy:

1. Zły rozmiar pola KOD_OB w warstwie pochodnej OPRZ_POL jest CHAR(9) a powinno być CHAR(10);

2. Problemy z podziałem linią konstrukcyjną obiektów w kształcie „rogala”;

3. Przy zakładaniu poligonu linia konstrukcyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jego powierzchnia jest ujemna;

4. Przy edycji poligonów w warstwie POLYS (inne obiekty powierzchniowe) powstaje „dziura” przez wszystkie obiekty znajdujące się pod edytowanym obiektem.

5. Występują też problemy z dodawaniem warstw punktowych do struktury aktualizacji – tworzenie warstwy SHAPE w katalogu LAYERS z danych w bazie LAS

Propozycje rozwoju aplikacji:

1. Dodanie możliwości importu z plików .txt lub .xls (lepiej w TraKo z możliwością transformacji)

2. Przy aktualizacji opisów obiektów liniowych czytanie kąta obrotu segmentu linii opisywanej

3. Zapisywanie widoku jest ale brak możliwości jego przywołania – ujednolicenie filozofii działania aplikacji

4. Możliwość zaznaczenia kilku warstw w edytorze legendy i dodanie menu podręcznego pod prawym przyciskiem np. włącz/wyłącz widok

5. W edytorze legendy możliwość dodania kolejnego elementu legendy (wartości, opisu)

6. Możliwość wydruku (podstawowa)

7. Dodanie możliwości edycja tabel – zaznaczyć kilka rekordów i dla zaznaczonych umożliwienie ustawiania wartości pola