Access w Aktalizatorze Access w Aktalizatorze

Instrukcja "krok po kroku" przygotowania bazy ACCESS do pracy bez aktywnego połączenia do SILP

Do przeprowadzenia importu tabel niezbędne są:

  •  aktywne połączenia z bazą danych SILP
  •  oprogramowanie ODBC SCO VISION i MS ACCESS
  •  lista tabel bazy forest potrzebnych do działania aktualizatora

1. Po uruchomieniu MS ACCESS tworzymy nową bazę danych poprzez rozwinięcie zakładki „Plik” i po rozwinięciu listy, kliknięcie na pasek „nowy” lub kombinacja klawiszy CTRL + N (ryc. 1).


 

 

Ryc. 1 Zakładanie nowej bazy

2. Następnie przystępujemy do importu tabel z zewnętrznego źródła danych – baza danych SILP. Wykonujemy to z zakładki „Plik” klikając na pasek „pobierz dane zewnętrzne”. Rozwija się kolejna zakładka, z której klikamy „Importuj”. Innym sposobem jest otwarcie menu podręcznego na oknie dialogowym i kliknięcie na pasek „Importuj” (ryc. 2).

 Ryc. 2 pobieranie danych zewnętrznych

3. Import z wykorzystaniem ODBC dBase. W oknie dialogowym „Importowanie” rozwijamy „Pliki typu” i wybieramy „ODBC Database ()”(ryc. 3).

 Ryc. 3 Oznaczenie w rozwinięciu „Pliki typu”

4. Wybór źródła danych, z którego będą pobierane tabele (ryc. 4). Po określeniu rodzaju pobieranych plików wybieramy źródło danych poprzez zaznaczenie w oknie dialogowym zakładki „Komputerowe źródło danych” i zaznaczenie źródła danych bazy podstawowej (tu nazwanej „forest”).

 Ryc 4. Okno dialogowego wyboru nowego źródła danych.

5. Logowanie do bazy danych SILP.
6. Na podstawie
listy tabel dokonujemy importu wymaganych tabel
(ryc. 5) lub uzyskujemy listę przy pomocy Aktualizatora LMN – plik Aktualizator LMN.log (Program Files/Aktualizacja/BIN – uruchomić wpierw aktualizatora i wskazać na połączenie z pustą bazą danych access. W wyniku braku tabel wystąpi błąd, a program wypisuje listę brakujących tabel i tworzy log błędu w w.wym. pliku).

 Ryc. 5 Zestawienie tabel w bazie danych MS ACCESS po imporcie

7. W przypadku występowania w nazwie tabeli przedrostka „forest” (ryc. 5) kolejnym krokiem jest usunięcie tego przedrostka. Można to wykonać na dwa sposoby:
- ręcznie, zmieniając nazwę poprzez otwarcie menu podręcznego na nazwie tabeli (prawy przycisk myszy) i kliknięcie paska „Zmień nazwę” – ryc. 6

 


Ryc. 6 Zmiana nazw tabel

- z wykorzystaniem formularza w pliku „import.mdb

8. Należy zwrócić uwagę, że część tabel może wystąpić z przedrostkiem „root”, który to również należy usunąć z nazwy tabeli (ryc. 7).

 Ryc. 7. Nazwy tabel po zmianie oraz z przedrostkiem „root”

9. Wskazane jest sprawdzenie, czy wszystkie tabele zostały zaimportowane.

 

Opracował: Witold Witosza