Sprawdzanie zaokrągleń Sprawdzanie zaokrągleń

Sprawdzenie zaokrągleń geometrii.

• Za pomocą ArcView

Wykorzystamy tu program ArcView wzbogacony o bezpłatne rozszerzenie 1ST_Toolr, będące zestawem podstawowych narzędzi do pracy z plikami shp. Narzędzia te są dostępne od adresem: http://arcscripts.esri.com/. Pobrany i rozpakowany plik kopiujemy do podkatalogu EXT32 znajdującego się w katalogu macierzystym programu ArcView i uruchamiamy: Menu File (Plik), Extensions… (Rozszerzenia…) i zaznaczamy opcję 1ST_Tools. (Tak, to nie pomyłka, ma być 1ST_Tools z „s: na końcu.)

Rozszerzenie będzie dostępne, jeśli w oknie widoku klikniemy prawym klawiszem myszy. Pojawi się dodatkowa opcja wyboru – 1st_TOOLS, które dodaje całkiem pokaźny pasek narzędzi.Rys. 1 Pasek narzędzi udostępniany przez rozszerzenie 1ST_Toolr.

 Dalsze postępowanie jest zależne od wymiarowości warstwy. W każdym wypadku nasze postępowanie będzie początkowo zmierzać do zamiany warstw liniowych i poligonowych na punkty. Potem dla tych punktów obliczymy współrzędne.

I tak warstwy liniowe zamieniamy na warstwę punktową za pomocą narzędzia:

Converts a polyline theme to point theme, where each points represents each vertex on all polylines.

Narzędzie to zamienia każdy punkt załamania aktywnej warstwy liniowej na warstwę punktową.

 


Rys.2 Warstwa liniowa i wygenerowana na jej podstawie warstwa punktowa.

 Do obliczenia współrzędnych wykorzystamy narządzie:

Add new location with input x, and y coordinate.

Do tabeli atrybutów zostaną dodane pola ze współrzędnymi X, Y. 


Rys.3 Tabela atrybutów z obliczonymi współrzędnymi.

 Warstwę poligonową musimy zamienić najpierw na linie. Posłuży nam do tego narzędzie:

Convert polygon in active themes to polylines.

 Otrzymamy warstwę liniową, na którą składają się obwódki poligonów. Z tą warstwą postępujemy dalej w opisany powyżej sposób; zamieniamy ją więc najpierw na warstwę punktową, a potem obliczamy współrzędne otrzymanych w ten sposób punktów.

• Za pomocą programu ArcPad

Otwieramy program i dodajemy warstwę. Następnie narzędziem Identyfikuj wybieramy interesujący nasz obiekt i odczytujemy współrzędne z zakładki Geometria.

Narzędzie Identyfikuj 

 


Rys.4 Zakładka Geometria pozwala na odczytanie współrzędnych punktów załamań obiektu.

Autor powyższego tekstu Leszek Tomalski

Wszelkie pytania na temat programu Kontrola LMN proszę kierować do Wojciecha Pardusa.