Przykład protokołu kontroli Przykład protokołu kontroli

Przykład
Protokół z posiedzenia komisji
powołanej zarządzeniem … ....
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we …………….
ds. odbioru map numerycznych wykonanych w standardzie LMN
 
 
Spisany w dniu ………r. w sprawie dokonania odbioru i kontroli warstw leśnej mapy numerycznej nadleśnictwa ………...
Komisja w składzie:
  1. ……….. ………… –   przewodniczący
  2. ……..… …….…... –   członek
  3. ……….. ………… –   członek
w obecności przedstawiciela wykonawcy mapy - …………………… dokonała kontroli warstw mapy numerycznej nadleśnictwa ………………..
  1. Od wykonawcy prac otrzymano następujące warstwy:
-        punkty,
-        in_pkt,
-        op_loc,
-        linie, z plikami linie_t, linie_a
-        o_podst,
-        pnsw,
-        dzial_zr,
-        in_pow z plikiem in_pow_t
  1. Dla warstw obligatoryjnych przeprowadzono kontrole za pomocą aplikacji Kontrole LMN. Wynik kontroli (wydruk pliku, będącego wynikiem działania programu Kontrola LMN), wraz z komentarzami, załączono do niniejszego protokołu i stanowi on załącznik numer 1.
  2. Kontrole przeprowadzano przy domyślnych ustawieniach programu.
Uwagi:
1.       ………………………………………………………….
2.       …………………………………………………………..
 
 
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w 3 egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:
a) Nadleśnictwa ………………………..
b) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we ……………………
c) ……………………….. – wykonawca mapy
Podpisy:
 
 
1.………………………
 
 
2.……………………….
 
 
3.……………………….